Dr Mihailo Vukmirović, Načelnik Odjeljenja za pejsmejkere i elektrofiziologiju srca Centra za kardiologiju Kliničkog Centra Crne Gore, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, uža oblast poremećaji srčanog ritma i krize svijesti.

U Institutu za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu (IKEM) u Pragu boravio je u više navrata od 2011. godine, a kao stipendista Evropskog udruženja aritmologa u ovoj ustanovi edukovao se tokom 2015 i 2016. godine.

Učesnik je i predavač na brojnim edukativnim skupovima u zemlji I inostranstvu. Autor je više radova objavljenih u stručnim i naučnim inostranim časopisima.

Član je Evroprskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja aritmologa, Udruženja kardiologa Crne Gore, Udruženja kardiologa Srbije, Predsjednik je Udruženja za sportsku kardiologiju Crne Gore, asistent je u nastavi na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U toku je realizacija odbrane doktorske disertacije.