Dr Enisa Žarić, načelnik dnevne bolnice Centra za hematologiju, Kliničkog Centra Crne Gore, specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije.

Na temu Limfoma odbranila je rad uže specijalizacije hematologije, kao i polazna istraživanja doktorskih studija, koja su u toku.

Iz oblasti hemostaze pohađala više edukativnih kurseva, uz posebno interesovanje u domenu trombofilija.

Tokom uže specijalizacije u Kliničkom Centru Srbije (2012/ 2013.), a potom i boravaka u Centru za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze u Aci Badem klinici u Istanbulu-Turska, edukovala se u oblasti transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.

Predavač je i izlagač naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Učesnik je više stručnih skupova, kao i naučnih projekata.

Član je međunarodnog udruženja “Dunavska liga za hemostazu i trombozu”, Balkanske mijelomske grupe, kao i udruženja hematologa Crne Gore. Koordinator je za farmakovigilancu Interne Klinike Kliničkog Centra Crne Gore. Asistent je u nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetima Interna medicina i Osnovi kliničke prakse.