Danijela Brajković, diplomirani psiholog, bavi se psihološkim savjetovanjem i psihodijagnostikom. Stručnu praksu i iskustvo stekla je kroz rad na polju psihologije mentalnog zdravlja i penološke psihologije u radu sa odraslima i djecom. Kroz različite edukacije, terapijske treninge i kurseve – iz psihoterapijskog pravca transakciona analiza, kognitivne i porodične terapije u radu sa djecom i adolescentima, neuropsihološke dijagnostike usavrsavala je svoje praktično znanje iz psihologije. Sudski vještak za oblast psihologije, saradnik Uprave za kadrove u procesu profesionalne selekcije.